Privacyverklaring

Onze vereniging respecteert de privacy van al haar leden, begunstigers, muzikanten, vrijwilligers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.
Onze website gebruikt GEEN persoonsgegevens, noch cookies, trackingtechnieken, Google Analytics of Facebookplugins.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als u zich aanmeldt als lid, begunstiger, muzikant of vrijwilliger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.
U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten door een verzoek per mail te richten aan info@stgstc.net of per brief te richten aan het secretariaat.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet, in casu de vzw reglementering voor wat betreft de bestuurders of als de verstrekking van muzikantengegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen onze vereniging en een derde partij. We onderscheiden hier 3 gevallen:
afsluiten van verzekeringscontracten,
indienen subsidieringdossiers
lidmaatschap van Vlamo (Vereniging van Vlaamse Amateur Muziek Organisaties)
U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via info@stgstc.net of per brief gericht aan het secretariaat.
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beƫindiging van uw lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.